Transporte sostenible

Sostenibilidad Rural/ Landa Iraunkortasuna

– Antes de coger tu coche, piensa si el trayecto te permite ir a pie o en bicicleta. Valora además otras alternativas eficientes como el transporte público o compartir vehículo.

 

– Autoa hartu aurretik, pentsatu ea oinez edo bizikletaz ere egin dezakezun bidaia. Aintzat hartu, halaber, beste alternatiba efiziente batzuk, hala nola garraio publikoa erabiltzea edo ibilgailua partekatzea.

Consejo 1

Ahorra en la caldera de la vivienda

Sostenibilidad Rural/ Landa Iraunkortasuna

– Recuerda que cada grado de más en invierno o de menos en verano supone un 7% más de gasto en calefacción o aire acondicionado. Evita poner objetos sobre radiadores o fancoils que dificulten la adecuada difusión del aire caliente o frío.

– Gogoan izan neguan beharrezkoa baino gradu gehiago bakoitzak edo udan beharrezkoa baino gradu gutxiago bakoitzak % 7 igotzen duela berokuntzaren edo aire girotuaren kostua. Ez jarri objekturik erradiadore edo fancoilen gainean, aire beroa edo hotza behar bezala barreiatzea eragozten baitute. 

Consejo 1

Ahorra en los electrodomésticos de tu vivienda

Sostenibilidad Rural/ Landa Iraunkortasuna

– Pequeños gestos contribuyen en gran medida al ahorro energético de tus electrodomésticos. Comienza priorizando aquellos que llevan la letra A en su etiqueta a la hora de adquirir uno nuevo: te darán el mismo servicio con menor consumo de energía.

 

– Keinu txikiei esker, etxetresna elektrikoek energia aurrezten lagundu daiteke neurri handi batean. Berri bat erosi behar duzunean, lehenetsi etiketan A letra dutenak: zerbitzu bera emango dizute energia gutxiago kontsumituta.

Consejo 1

Consume productos de cercanía

Sostenibilidad Rural/ Landa Iraunkortasuna

– El cambio de hábitos en la ciudadanía marca la trayectoria de empresas y estados. Proteger los recursos finitos es invertir en la vida en nuestro planeta.

 

– Herritarrek ohiturak aldatzeak enpresa eta estatuen jardunbidea bideratzen du. Baliabide amaikorrak babestea gure planetako bizitzan inbertitzea da.

Consejo 1

Ahorra instalando lámparas LED

Sostenibilidad Rural/ Landa Iraunkortasuna

Cuando compramos equipos de iluminación es importante fijarse en el número de lúmenes y de watios. Los watios indican el consumo de energía y los lúmenes la cantidad de luz que entrega la lámpara.

 

Argi-ekipoak erosten ditugunean, garrantzitsua da lumen- eta watt-kopuruari erreparatzea. Wattek energia-kontsumoa adierazten dute, eta lumenek lanparak ematen duen argi-kantitatea.

Consejo 1